Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

 

AS-i Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 20.05.2014. a. algusega kell 09.00 (GMT+2) Tallink Spa & Conference Hotel’i (Sadama 11a, Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “Galaxy 1”.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 20.05.2014. a. kell 08.30 (GMT+2) koosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+2). Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

1. 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2013. a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Seltsi 2013. majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 19 936 000 (üheksateist miljonit üheksasada kolmkümmend kuus tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 18 000 600 (kaheksateist miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2013. a. seisuga kogunenud 49 196 000 (neljakümne üheksa miljoni ühesaja üheksakümne kuue tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2013. a. 19 936 000 (üheksateistkümne miljoni üheksasaja kolmekümne kuue tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,90 (null koma üheksakümmend) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.
Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 13.06.2014. a. ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 03.06.2014. a. kella 23.59 seisu alusel.

3. Nõukogu liikmete valimine

3.1. Valida hr. Robert John Gallienne nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr. Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23.05.2014. a.

3.2. Valida hr. Simon Roger Gardiner nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr. Simon Roger Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23.05.2014. a.

3.3. Valida hr. Mart Mägi nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23.05.2014. a.

3.4. Valida hr. Rein Ratas nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr. Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23.05.2014. a.

4. Audiitori valimine

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek:
AS PricewaterhouseCoopers on 2013. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid poolte vahel 2012. a. sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Määrata Seltsi 2014. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

5. Juhatuse esimehe ülevaade erastamislepingu vaidluse teemal

———————————–

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 04.05.2014. a. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 16.05.2014. a. tööpäeva lõpuks (so kl. 17.00 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2013. a. majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, audiitori tasustamise kord, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikme kandidaadi ja audiitori kandidaadi kohta, on avaldatud ka AS i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2013. a. majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr. Mariliis Mia Topp’ile (e-post mariliismia.topp@tvesi.ee, telefon 6262 275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 19.05.2014. a.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning soovitavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 13.05.2014. a. kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.