Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 02. juunil 2016 algusega kell 09.00 (GMT+2) Hotell Euroopa (Paadi 5, 10151 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Lääne-Euroopa”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 02. juunil 2016 kell 08.30 (GMT+2) koosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+2). Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda õigeaegselt, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

1. 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada 2015.a majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2015 majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 19 858 000 (üheksateist miljonit kaheksasada viiskümmend kaheksa tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 18 000 600 (kaheksateist miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2015 seisuga kogunenud 50 995 000  (viiekümne  miljoni üheksasaja üheksakümne viie tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2015.a. 19 858 000 (üheksateist miljonit kaheksasada viiskümmend kaheksa tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,90 (null koma üheksakümmend) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta üle jäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 27.06.2016 ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 16.06.2016 kella 23.59 seisu alusel.

3. Põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek:

Täiendada põhikirja uue p-ga 6.2.9, mille alusel on aktsionäridel võimalik osaleda üldkoosolekul elektrooniliselt ning kinnitada uus põhikirja redaktsioon (lisatud):

6.2.9.      Elektrooniline osalemine Üldkoosolekul

6.2.9.1. Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosolekut või Üldkoosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik ja kui see on sätestatud Üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

6.2.9.2. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Elektrooniline hääletamine peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6.2.9.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga.

6.2.9.4. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse Üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4. Nõukogu liikmete valimine

4.1. Valida hr. Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks.

Nõukogu ettepanek:

Valida hr. Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 02.06.2016.

4.2. Valida hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek:

Valida hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 02.06.2016.

4.3. Valida hr. Simon Roger Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek:

Valida hr. Simon Roger Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 02.06.2016.

4.4. Valida hr. Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek:

Valida hr. Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 01.11.2016.

5. Audiitori valimine

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek:

AS PricewaterhouseCoopers on 2015. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid poolte vahel 2015.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Nimetada Seltsi 2016. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

6. Juhatuse esimehe ülevaade

———————————–

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 18.05.2016. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 30.05.2016 päeva lõpuks (s.o kl 23:59 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2015.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, põhikirja projekt, audiitori tasustamise kord, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikmete kandidaatide ja audiitori kandidaadi kohta, on avaldatud ka AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2015.a majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Mariliis Mia Topp’ile (e-post: mariliismia.topp@tvesi.ee, telefon 6262275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 01.06.2016.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 26.05.2016 kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.