Muudatused teenuslepingu üldtingimustes

Alates 1.jaanuarist 2009 jõustuvad AS Tallinna Vesi teenuste müügilepingu uued üldtingimused.

Uuenenud üldtingimustes on muudetud müügilepingu teist osa, mis käsitleb tarbimise arvestust. Nimelt on listaud punkti 2.4. juurde lause veearvesti näitude kontrolli tasulise teenuse kohta.

Uuenenud punkt sätestab järgmist:
2.4. Juhul kui klient ei ole õigeaegselt teatanud arvesti näitu, on veeettevõtjal õigus ajutiselt muuta tarbimise arvestuse alust. Sellisel juhul võetakse tarbimise arvestamisel aluseks kaheteistkümne eelneva kalendrikuu keskmine ööpäevane tarbimine. Kui klient ei
ole kahel järjestikusel arveldusperioodil AS-ile Tallinna Vesi arvesti näitu teatanud, on vee-ettevõtjal õigus vähemalt kord aastas võtta veemõõtja näit kohapeal, millega seotud kulud kannab klient.

Teenuslepingu üldtingimused Tallinnas (alates 01.01.2009)

Teenuslepingu üldtingimused Harkus (alates 01.01.2009)

Palume Teil tutvuda uute üldtingimustega ning küsimuste või ettepanekute tekkimisel edastada need kirjalikult hiljemalt 1. jaanuariks 2009 AS-le Tallinna Vesi aadressile tvesi@tvesi.ee või Ädala tn 10, 10614 Tallinn .

Meeldivale koostööle lootes

AS Tallinna Vesi