ASi Tallinna Vesi 2008. aasta investeeringute eelarve on 433 miljonit krooni

ASi Tallinna Vesi 2008. aasta investeeringute eelarve on 433 miljonit krooni, mis on pea 150 miljonit krooni enam kui 2007. aastal.

 

Tegemist on suurima investeeringute programmiga läbi aegade, mille põhirõhk on suunatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisele pealinnas.
Ligikaudu 340 miljonit krooni investeeritakse 2008. aastal uute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisesse ning olemasolevate võrkude renoveerimisse. Kokku rajatakse rohkem kui 32 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning ligi 13 kilomeetrit sadeveetorustikku.

“Ehkki 97% pealinna elanikest tarbib juba täna ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniteenuseid, on investeeringud vajalikud eelkõige selleks, et minimeerida kogumiskaevudest tulenev võimalik oht keskkonnale ning viia lõpule varemasustatud alade kanaliseerimine linnavalitsuse poolt kinnitatud Tallinna ÜVK arenduskava raames 2011.  aasta märtsi lõpuks, ” ütles ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees Roch Chéroux.

Enamus uusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetrasse on planeeritud ehitada Nõmme, Lilleküla, Veskimetsa ning Pirita piirkonnas luues klientidele võimaluse liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 

Koguinvesteeringust üle 62 miljoni krooni suunatakse pealinna veetootmise ja reoveepuhastuse kvaliteeditasemete jätkuvaks parendamiseks.
See summa sisaldab Ülemiste sanitaarkaitseala korrastamist, vee- ja reoveepuhastusjaama seadmete uuendamist ning mudatöötlusprotsessi jätkuvat arendamist.

“Lisaks torustike ehitamisele on ettevõttel kohustus hoida teenuse kvaliteeti jätkuvalt kõrgel tasemel. 2007. aastal tehtud joogivee analüüside tulemused kinnitasid, et pealinna joogivee kvaliteedinäitajad on läbi aegade parimad. Sellele viitavad ka TNS Emori poolt läbiviidud uuringu tulemused, kust selgub, et kliendirahulolu tähistav indeks on 100-pallisel skaalal tõusnud 73-lt 79-le, mis asetab ettevõtte teiste maailma kommunaalteenuste pakkujatega võrreldes esimese 10% hulka.,“ selgitas Chéroux.

Eelmisel aastal investeeris ettevõte enam kui 285 miljonit krooni pealinna kanalisatsiooni ja ühisveevärgi arendamisesse.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust ligikaudu 1/3 Eesti elanikest. ASi Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.
 

Lisainfo:
Reigo Marosov
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
Tel. +372 6262 209