Vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamisega said liitumisvõimaluse ligi 7000 peret

AS Tallinna Vesi juhtimisel viidi möödunud aastal tähtaegselt lõpule vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamistööd Tallinnas, millega anti 6828-le kinnistule võimalus liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Kokku rajati üheksa aasta jooksul Tallinnas üle 326 kilomeetri uusi torustikke.
AS Tallinna Vesi juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul on võrkude laiendamise kava lõpuleviimine ühe olulisima lubaduse täitmine peale ettevõtte erastamist 2001. aastal. „Lisaks kvaliteetsele joogiveele ja keskkonnasõbralikule reoveepuhastusele, oli oluline tagada ka veeteenuste kättesaadavus kõikidele linnaelanikele,“ ütles Plenderleith.
Alates 2001. aastast on Tallinnasse rajatud 214,65 kilomeetrit uusi kanalisatsioonitorustikke, 33,04 kilomeetrit uusi veetorustikke ning 78,42 kilomeetrit uusi sademeveetorustikke. Peamiselt on uusi torustikke rajatud Nõmme, Pirita ja Kristiine linnaosades, vastavalt 158,41 kilomeetrit; 67,99 kilomeetrit ning 34,89 kilomeetrit.
2010. aasta ehitustegevust mõjutasid aasta alguses ning lõpus esinenud talvised ilmaolud, kuid AS Tallinna Vesi suutis koos ehituspartneritega täita kogu aasta ehitusplaani äärmuslikest ilmaoludest hoolimata. Varakult alanud talvehooaja tõttu tuli mõnedel ehitusobjektidel edasi lükata haljastustööde tegemine, kuid need viiakse lõpule kevadeks. AS Tallinna Vesi peamisteks ehituspartneriteks olid Esmar Ehitus, Water Ser, Terrat, Akronto ja Viimsi Keevitus.
Euroopa Liidu asulareovee puhastamise direktiivi eesmärgiks  on kaitsta keskkonda asulareovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi kokku koguda reoveekogumisaladel ning seejärel puhastada. Direktiivi nõuete täitmine peab tagama ohutu elukeskkonna ning aitama kaasa inimeste elukvaliteedi paranemisele. „Tallinn kohustus direktiivist tulenevaid kohustusi täitma aastaks 2011 ning see eesmärk on nüüdseks täidetud,“ märkis Plenderleith.
Ligi 7000-st liitumisvõimaluse saanud kinnistust on ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga aasta lõpu seisuga liitunud 4 843 kinnistut. „Üle kogu Tallinna leidub küll üksikuid kinnistuid, kel pole hetkel võimalik ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liituda, kuid Tallinna linn ja AS Tallinna Vesi jätkavad võimaluste otsimist ka nendele kinnistutele liitumisvõimaluste andmiseks,“ lubas Plenderleith.
Tallinna linn ning AS Tallinna Vesi sõlmisid 2007. aastal kokkuleppe, mille kohaselt finantseeris ning korraldas võrkude laiendamise kava elluviimist AS Tallinna Vesi ning Tallinna linn kohustus ehituskulud veefirmale kompenseerima järgneva 7 aasta jooksul. Projekti finantseerimiseks kaasas AS Tallinna Vesi täiendavalt 20 miljonit eurot Põhjamaade Investeerimispangalt.