Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 14. detsembril 2010.a algusega kell 09.00 Radisson BLU hotellis (Rävala puiestee 3, 10143 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Cuxhaven+Bremerhaven“.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 14. detsembril 2010.a kell 08.30.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. Nõukogu liikme valimine
Nõukogu ettepanek: Seoses senise nõukogu liikme, hr Matti Hyyryneni, lahkumisega AS-i Tallinna Vesi nõukogust omal soovil valida hr Simon Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 14.12.2010.a.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 28. novembril 2010.a. tööpäeva lõpuks (so kl 17.00 GMT+2). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti, sh võimalike täiendavate päevakorrapunktide kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 10. detsembri 2010.a. tööpäeva lõpuks (so kl 17.00 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka AS Tallinna Vesi asukohas Ädala 10, Tallinn.

Pärast erakorralise üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, otsuste eelnõud ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid on avaldatud ka AS i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

Küsimused seoses aktsionäride erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada avalike suhete juhile, hr Priit Koff’ile (e-post priit.koff@tvesi.ee, telefon 6 262 209). Küsimused, vastused ja erakorralise üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt erakorralise üldkoosoleku eelsel tööpäeval 13. detsembril 2010.a.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde.

Erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 07. detsembri 2010.a. kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.