AS Tallinna Vesi tootmistulemused I poolaastal

 AS Tallinna Vesi tootmistulemused olid 2010. aasta esimesel poolaastal head. Ettevõttel on heameel, et võtmenäitajatest oli vee kvaliteet kõigi aegade parimal tasemel. Teisi näitajaid mõjutasid esimese poolaasta jooksul erakordsed ilmastikuolud, mis suurendasid lekete taset ja teenusekatkestuste arvu. Samas on aprilli jooksul välja töötatud tegevuskavad juba toonud märkimisväärset kasu ning teise kvartali tootmistulemused näitasid olulist paranemist võrreldes esimese kvartaliga. AS Tallinna Vesi püsib eesmärkide saavutamise osas graafikus ning suudab aasta lõpuks täita Tallinna linnaga sõlmitud teenustelepingus nõutud kvaliteedi- ning teenusstandardid.
 
Tootmistulemus
2009 I pa
2010 I pa
Vesi
 
 
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele %
99,72
99,86
Avariiliste veekatkestuste koguarv
281
269
Keskmine avariilise veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides
3,38
4,11
Kliendikaebuste arv veesurve asjus
4
7
Veekadu jaotusvõrgus %
17,18
21,10
Reovesi
 
 
Kanalisatsioonitorustiku ummistuste arv
571
725
Kanalisatsioonitorustiku purunemiste arv
57
55
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele %
100
100
Taaskasutatud jääkmuda osakaal
100
100
Võrkude laiendamise kava
 
 
Kanalisatsiooniga liitumisvõimaluse saanud kinnistute arv
76
29
 
Vesi
 
99,86 protsenti AS Tallinna Vesi tarbijate kraanidest võetud veeproovidest vastasid kõikidele nõuetele 2010. aasta esimeses pooles, millega saavutati läbi aegade parim veekvaliteedi tulemus. Sellele aitas kaasa maailma suurimate hulka kuuluvate osonaatorite uuendamine, mis on oluliselt parandanud joogivee kvaliteeti Tallinnas.
 
Veekvaliteet on eelmise aastaga sarnasel tasemel ning 18. märtsil toimunud lennuõnnetuse jääke ei ole esinenud.
 
Ülemiste järve toorvee kvaliteeti mõjutab tõusev veetemperatuur, kuid ka see püsib mullusega samal tasemel. Ettevõte jälgib tähelepanelikult järve olukorda ning on parima veekvaliteedi tagamiseks valmis kiirelt tegutsema.
 
Vee- ja kanalisatsioonivõrgud
 
Ettevõtte eesmärgiks on alati olnud võimalikult kiire lekete likvideerimine, kuid tänavu pöörati eraldi tähelepanu ka klientide eelnevale teavitamisele remonditöödest ning seetõttu on avariiliste katkestuste arvu suudetud vaatamate torustike rikete arvu suurenemisele esimesel poolaastal vähendada 269 ni.
 
Lekete tase on suurenenud nii vee- kui kanalisatsioonivõrgus seoses torude purunemisega talvel, kuid ettevõte on koostanud ning käiku andnud tegevusvakavad lekete edasiseks vähendamiseks. Tallinnas kehtiv Teenusteleping paneb ettevõttele kohustuse  veekadude vähendamist kuni 26 protsendini,  kuid vaatamata 2010 aasta talve rasketele ilmastikutingimustele on  ettevõtte lekete tase esimesel poolaastal 21,1 protsenti.
 
Reoveepuhastusjaam
 
Teise kvartali alguses alanud intensiivne lumesulamine mõjus keskkonnale minimaalselt, samas kui Paljassaare reoveepuhastusjaam töötles rohkem reovett kui kunagi varem. Puhastatud heitvee kvaliteet Paljassaares on kõrgel tasemel ning vastab karmidele keskkonnanõuetele. Samal ajal peab ettevõte arvestama võimaliku riskiga, et tulevikus ei pruugi õnnestuda lämmastikueralduse nõuete täielik täitmine, mistõttu on AS Tallinna Vesi rajamas täiendavat puhastusetappi reoveepuhastusjaama. Biofiltri ehitus algab käesoleva aasta juulis ning viiakse lõpule järgmise aasta juuliks.
 
Võrkude laiendamiskava
 
AS Tallinna Vesi viib ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrkude kava lõpule käesoleva aasta lõpuks, nii nagu on kokku lepitud Tallinna linnaga ning nagu on nõutud Euroopa Liidu reoveekogumise direktiivis. Ehitushooaja algus viibis seoses talve venimisega kuni aprillikuuni, kuid tänaseks on valmis ehitatud ligi pool 2010. aastaks kavandatud võrkudest. AS Tallinna Vesi rajab tänavu 5,1 kilomeetrit veetorustikke, 39,4 kilomeetrit reoveetorustikke ning 12,5 kilomeetrit sademeveetorustikke. Ehitusprogramm annab tänavu üle 1100 kinnistule võimaluse liituda ühiskanalisatsioonisüsteemiga.
 
Maardu
 
Juuli alguses möödus aasta koostöö algusest Maardu linna ning AS Tallinna Vesi vahel, mille kohaselt opereerib AS Tallinna Vesi Maardu vee-ettevõtja varasid.
 
AS Maardu Vesi on saanud projektid Maardu ning Tallinna vahele ühendustorustike rajamiseks, et tarnida Maardusse kvaliteetset pinnavett Ülemiste järvest ning juhtida Maardust reovesi Paljassaare reoveepuhastusjaama puhastamiseks. Samuti on lõpule viidud projekteerimine üle 3000 kinnistule ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumisvõimaluse andmiseks Muugal, vanade torustike rekonstrueerimiseks Vana-Narva maanteel ning Kallavere torustike ümberehituseks. Maardu ja Tallinna vahelised ühendustorustikud valmivad 2011. aasta teises pooles ning Muuga torustike rajamine lõpeb 2012. aasta lõpuks.
 
Kliendid ja kogukond
 
AS Tallinna Vesi korraldas oma iga-aastase Paljassaare reoveepuhastusjaama avatud uste päeva tänavu mai lõpus, meelitades kohale üle 270 inimese, kellele korraldati ekskursioone jaamas.
 
Ettevõte on müünud üle 10 tuhande tonni kasvumulda, mis on reoveepuhastusprotsessi käigus tekkinud kõrvaltoode, mida kasutatakse haljastuses. AS Tallinna Vesi jagas tasuta ka ligi 1200 tonni kasvumulda Mustamäe ja Põhja-Tallinna linnaosades koostöös kohalike omavalitsustega, aidates kaasa piirkondade rohestamisele peale karmi talve.
 
Üks oluline faktor, mis mõjutab kanalisatsiooniummistuste teket, on tarbijate madal teadlikkus sellest, mida tohib ja mida ei tohi kanalisatsiooni heita. Tarbijate teadlikkuse suurendamiseks korraldas AS Tallinna Vesi juunikuus kampaania, milles õpetas elanikke kanalisatsioonisüsteemi eest korrektselt hoolitsema.
 
AS Tallinna Vesi korraldab Ülemiste veepuhastusjaamas avatud uste päeva 28. augustil, kutsudes kõiki tutvuma veepuhastusprotsessiga ning nautima perepäeva, mis haakub jooksuvõistlusega umber Ülemiste järve. Möödunud aastal osales avatud uste päeval üle 700 osalise ning jooksust võttis osa ligi 2 000 jooksjat.