Tallinna Vee müügitulu suurendas äriklientide tarbimine

2022. aasta teises kvartalis kasvas AS-i Tallinna Vesi müügitulu 13 miljoni euroni, müügitulu kasvu põhjuseks oli peamiselt suurenenud veeteenuste tarbimine äriklientide hulgas.

Tallinna Vee müügitulu äriklientidele osutatud veeteenustest oli tänavu teises kvartalis 4,24 miljonit eurot, mida on ligikaudu 23 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Äriklientide veeteenuste tarbimine suurenes peamiselt vaba aja sektoris, nagu majutusasutustes ja spaades, restoranides, kultuuriasutustes, ning transpordisektoris.

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul oli hotellidel ja spaadel tänavu teises kvartalis võimalik pakkuda oma teenuseid klientidele mahus, mis on võrreldav koroonaeelse ajaga. „Koroonapiirangute lõppemine esimese kvartali lõpus omas tugevat positiivset mõju äriklientide tarbimisele – veetarbimine hotellides ja spaades suurenes teises kvartalis võrreldes aastatagusega enam kui 140 protsenti,“ selgitas Timofejev.

Eraklientidele osutatud veeteenustest saadud müügitulu vähenes teises kvartalis 1,2 protsendi võrra 4,99 miljoni euroni, mis tulenes suurima erakliendigrupi – kortermajade ja eramajade – tarbimismahu vähenemisest.

Tallinna Vee 2022. aasta teise kvartali brutokasum oli 4,42 miljonit eurot. Ettevõtte kuue kuu brutokasum vähenes tootmiskulude kasvu tõttu 15 protsendi võrra. Suurimat mõju omas kulude kasvule kemikaali-, elektri- ja gaasikulude tõus. Mõju minimeerimiseks püüab ettevõte vähendada puhastusprotsessides kasutatavate kemikaalide kogust ning võimalusel tarbib elektrit nutikalt, jälgides börsihinda ja ajastades tarbimist sellest lähtuvalt.

Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 3,1 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes vähenes ärikasum 2,12 miljoni euro võrra. 2022. aasta kuue kuu ärikasum oli 6,1 miljonit eurot, mida on 3,77 miljoni euro võrra vähem kui eelmisel aastal ning selle põhjuseks on nii eelpool toodud kulude kasv kui ka kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali tasemel. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks ettevõtte ärikasum 2021. aasta teises kvartalis olnud 4 miljonit eurot. 2022. aasta teise kvartali ärikasum oleks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22,9 protsenti ehk 0,91 miljonit eurot väiksem.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta teises kvartalis 0,96 miljonit eurot, mis on 2,12 miljonit vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

2022. a esimesel poolaastal uuendas Tallinna Vesi ligi 10 000 meetrit torustikke. „Torustike rekonstrueerimine on esimese kuue kuu jooksul sujunud vastavalt plaanile ning tööd jätkuvad aasta teises pooles,“ sõnas Timofejev.

Teises kvartalis alustati ja jätkati mahukate rekonstrueerimistöödega Järvevana teel, Sõle, Kolde, Ehte ja Sitsi tänaval, Astangu piirkonnas ning Ussimäe teel. „Järvevana teel uuendame ligi 900 meetri ulatuses Tallinna üht suurima läbimõõdu ja tarbijate arvuga veetoitetorustikku, mis varustab veega Mustamäe, Haabersti ja Kristiine piirkonna elanikke. Astangu piirkonnas toimub suuremahuline kanalisatsioonisüsteemi uuendamine. Rekonstrueerimistöid teostame keskkonnasõbralikul kinnisel meetodil, mis ei nõua teekatte lahtikaevamist ning see häirib ka elanikke ja liiklejaid vähem,“ tõi Timofejev välja.

Maikuus sõlmis Tallinna Vesi lepingu Telia Eesti AS-iga, et paigaldada kõikidele oma klientidele 2026. aastaks kaugloetavad veearvestid. Timofejevi sõnul on esimesed 260 kaugloetavat veearvestit juba paigaldatud ning suurem kogus uusi arvesteid tarnitakse tänavu augustis, misjärel neid korralise taatlusplaani alusel paigaldama asutakse. „Kaugloetavad arvestid on olnud juba pikalt meie klientide ootus, mistõttu on mul hea meel, et oleme leidnud parima viisi, kuidas seda lahendust pakkuda ja sellega ka igakuist arveldamist mugavamaks muuta. Lisaks muudame nutiarvestite paigaldamisega oma protsesse digitaalsemaks, saame jälgida tõhusamalt veevõrku ja veelekkeid kiiremini tuvastada,“ lausus ta.

Ettevõtte teenuse toimepidevuse ja protsesside jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkas Tallinna Vesi teises kvartalis mitme mahuka projektiga, nagu Rummu veepumpla uuendamine, mis tagab kvaliteetse joogivee Lasnamäe ja Pirita piirkonnas, ja veepuhastusprotsessi osaks olevate filtrite renoveerimine. Reoveepuhastusjaamas jätkuvad tööd strateegiliselt oluliste projektidega nagu peapumpla šahti ja rõhutõstekaevu uuendamine, millest esimesel on oluline roll reovee puhastisse jõudmisel ja teisel puhastatud heitvee merre suunamisel.

2022. aasta kuue kuu jooksul on ettevõte pakkunud jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad tunnistust väga kõrgel tasemel kvaliteedinäitajad. Esimesel poolaastal võttis ettevõte 1681 veeproovi. Kraanivee kvaliteet oli suurepärane, olles 100 protsenti kooskõlas kõikide kvaliteedinõuetega. Timofejevi sõnul on tipptasemel kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess, pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus ja viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, millega loodi erinevatesse linnaosadesse järelkloreerimisvõimalus. See tagab puhastatud veele sanitaarse garantii veevõrgus ja aitab säilitada väga head kraanivee kvaliteeti ka kuumade ilmadega.

Nii teises kvartalis kui ka kogu 2022. aasta esimesel poolaasta jooksul vastas kõikidele rangetele nõuetele ka reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi, mis juhitakse edasi Läänemerre. „Heitvee kvaliteet mõjutab otseselt merekeskkonda, mistõttu jälgime reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ja puhastist väljuvas heitvees. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad,“ selgitas Timofejev.

Veelekete osakaal veevõrgus püsis teises kvartalis eelmise aastaga sarnasel madal tasemel – 14,3 protsenti. Poolaasta vaates on lekete protsent mõnevõrra eelmisest aastast kõrgem, sest lumerohke ja külm talv muutis lekete tuvastamise ja ligipääsu torustikele esimeses kvartalis keeruliseks.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 600 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas. Tallinna Vesi on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas.

Täpsema info leiate Tallinna Vee II kvartali tegevusaruandest:
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba06a628e76d8aae24a1f05482554dc9f&lang=et

Foto: Kaupo Kalda