Dividendi väljamakse 2019. aastal

ASi Tallinna Vesi nõukogu teeb ettepaneku maksta välja dividend 0,75 eurot aktsia kohta. Ettepanek läheb hääletusele järgmisel aktsionäride üldkoosolekul, mis toimub 30. mail 2019.

Vastavalt 2018. aasta 1. jaanuaril jõustunud Tulumaksuseaduse muudatusele, maksustatakse ettevõtte tasandil dividend ulatuses, mis on väiksem kui eelnenud kolme kalendriaasta keskmine äriühingu poolt Eestis maksustatud jaotatud kasum või sellega võrdne, tulumaksu määraga 14% (14/86 netosummast). Ülejäänud osale dividendi väljamaksest rakendub tulumaksumäär 20% (20/80 netosummast). Madalamat maksumäära kohaldatakse seadusest tulenevalt 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.

Sellest tulenevalt maksustatakse AS-i Tallinna Vesi dividendide väljamaksest 14,56% madalama maksumääraga (14%) ja 85,44% maksustatakse 20% tulumaksu määraga.Tulumaksuseaduse (TuMS) § 41 punktist 7² ja § 43 lõige 1 punktist 1¹ tulenevalt on AS Tallinna Vesi kohustatud 7% tulumaksu kinni pidama füüsilisele isikule makstud dividendilt, kui see on maksustatud 14% tulumaksu määraga. Seda ka juhul, kui eraisikust investor hoiab aktsiaid investeerimiskontol.

Eraisikust aktsionäridele laekub dividend netosummana, millelt on kogu tulumaks juba kinni peetud.

Täpsema selgituse lugemiseks seoses aktsionärile laekuva dividendi suurusega klikake palun siia.