26.04.2007

AS Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolek toimus 26. aprillil 2007.a kell 10.00-11.00 Tallink Spa ja Conference hotellis. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 976 737 häält so 74.88% häältest.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2006. majandusaasta aruanne. Ettevõtte nõukogu aruanne tegevuse kohta 2006. majandusaastal on saadaval siit.

OTSUS: Kinnitada 14 973 426 so 99.98% poolthäälega 2006. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: ASi Tallinna Vesi 2006. aasta puhaskasum on 248 046 tuhat krooni. Jaotada 2006. aasta kasum alljärgnevalt: 1) eraldised reservkapitali – 0 krooni; 2) aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa – 196 010 tuhat krooni (sellest B-aktsia omanikule 10 tuhat krooni ning 196 000 tuhat A-aktsiate omanikele krooni); 3) jätta jaotamata – 52 036 tuhat krooni.

OTSUS: Jaotada 14 973 701 so 99.98% poolthäälega 2006. aasta puhaskasum summas 248 046 tuhat krooni alljärgnevalt:

  • eraldised reservkapitali – 0 krooni;
  • aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa – 196 010 tuhat krooni (sellest B-aktsia omanikule 10 tuhat krooni ning 196 000 tuhat A-aktsiate omanikele krooni);
  • jätta jaotamata – 52 036 tuhat krooni.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks aktsiaraamatu 30.mai 2007. aasta kella 23:59 seisu alusel ning makstakse aktsionäridele välja 15.juunil 2007.a.

3. Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek: Määrata 2007. majandusaasta audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti ning juhtivaudiitoriks Sander Kallasmaa. Kiita heaks audiitoriga sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord.

OTSUS: Määrata 14 973 563 so 99.98% poolthäälega 2007. majandusaasta audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti ning juhtivaudiitoriks Sander Kallasmaa. Kiita heaks audiitoriga sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord.

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses üldkoosoleku või selle päevakorras olevate teemadega, siis palume need esitada Eteri Harring’ule (Rahandus- ja investorsuhete juht) e-posti eteri.harring@tvesi.ee või telefoni 62 62 225 teel.

Majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda ASi Tallinna Vesi koduleheküljel või ASi Tallinna Vesi peakontoris aadressil Ädala 10, Tallinn. Majandusaasta aruandega ASi Tallinna Vesi peakontoris tutvumiseks palume Teil võtta ühendust Eteri Harring’iga.

Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 16. aprilli 2007.a. kella 8:00 seisu alusel.

Ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema on saadaval siin.