19.05.2009

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 19. mail 2009.a algusega kell 09.00 hotellis Radisson SAS (Rävala pst 3, Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “Cuxhaven-Bremenhaven”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. mail 2009.a kell 08.30.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2008. majandusaasta aruanne. Ettevõtte nõukogu aruanne tegevuse kohta.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: jaotada 2008.aasta 295 968 tuhande kroonisest puhaskasumist dividendidena 230 010 tuhat krooni, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 11,50 krooni aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni aktsia kohta.

3. Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek: Määrata Seltsi 2009. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord. ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla

Majandusaasta aruande, audiitori tasustamise korra ja muude päevakorraga seonduvate dokumentidega on võimalik tutvuda aadressil Ädala 10, Tallinn. AS Tallinna Vesi kodulehel on ka ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril korralisel üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga, siis palume need esitada kommunikatsioonijuht Priit Koff’ile e-posti priit.koff@tvesi.ee või telefoni 62 62 209 teel.

Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 09. mai 2009.a. kella 23:59 seisu alusel.

Üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 12. juunil 2009.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2009.a kella 23:59 seisu alusel.