23.04.2008

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 23. aprillil kell 09.00-10.00 hotellis Euroopa. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 253 106 häält so 71,27% häältest.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2007. majandusaasta aruanne. Ettevõtte nõukogu aruanne tegevuse kohta 2007. majandusaastal on saadaval siit.

OTSUS: kinnitada 14 253 106 so 100% poolthäältega 2007. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: jaotada 2007. aasta 277,840 miljoni kroonisest puhaskasumist dividendidena 249,010 miljonit krooni, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 12,45 krooni ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni aktsia kohta.

OTSUS: jaotada 14 253 106 so 100% poolthäältega 2007. aasta puhaskasum summas 277,840 miljonit krooni alljärgnevalt:

  • eraldised reservkapitali – 0 krooni;
  • aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa – 249,010 miljonit krooni (sellest B-aktsia omanikule 10 tuhat krooni ning 249 miljonit A-aktsiate omanikele krooni);
  • jätta jaotamata – 28,830 miljonit krooni.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks aktsiaraamatu 30. mai 2008. aasta kella 23:59 seisu alusel ning dividendid makstakse aktsionäridele välja 13. juunil 2008.aastal.

3. Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek: Määrata Seltsi 2008. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla ja kinnitada nõukogu poolt heakskiidetud audiitorite tasustamise kord.

OTSUS: määrata 14 253 053 so 100% poolthäältega 2008. majandusaasta AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord.

4. Nõukogu liikmete valimine

Nõukogu ettepanek:

1. Valida Henry Emanuel Russell AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23. maist 2008.a.

OTSUS: valida 14 253 025 so 100% poolthäältega Henry Emanuel Russell AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23. maist 2008.

2. Valida Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 2. juulist 2008.a.

OTSUS: valida 14 205 053 so 99,66% poolthäältega Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 2. juulist 2008.

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle otsustega, siis palume need esitada finantsdirektor Siiri Lahe’le e-posti siiri.lahe@tvesi.ee või telefoni 62 62 262 teel.