Üldised nõuded projekteerimiseks

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniprojektide koostamisel tuleb arvestada standardites toodud terminite ja määratlustega. Projektide paremaks lugemiseks ei soovitata kasutada kõnekeelseid termineid, näiteks „trasside ehitamine“.

AS Tallinna Vesi annab ehitusprojektile nõusoleku või arvamuse reeglina ainult põhi- või tööprojekti staadiumis. Erandkorras võib AS-ile Tallinna Vesi arvamuse või nõusoleku taotlemiseks esitada ka eelprojekti, kuid sellisel juhul peab eelprojekt andma piisavalt teavet kavandatava ehitise rajamise tehnoloogia osas (sõlmede skeemid, katendite taastamisjoonised) ning kõrguslikku informatsiooni (pikiprofiil) kavandatava ehitise paiknemise kohta teiste tehnovõrkude suhtes. AS Tallinna Vesi on seisukohal, et ehitamist võib alustada vaid põhi- või tööprojekti alusel.

Veevarustuse- ja kanalisatsiooni ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud selleks vastavat kutsekvalifikatsiooni pädevust omava isiku poolt (pädevus on määratletud kutsestandardites). Projekti tiitellehel tuleb esitada pädeva isiku kehtiva kutsetunnistuse number, mis tõestab, et kutsekvalifikatsiooni pädevust omav isik omab kutsestandardites kirjeldatud teadmisi ja kogemusi, isik järgib keelenõudeid ning insenerieetikat. Kutse olemasolu on võimalik kontrollida Sihtasutuse Kutsekoda koduleheküljel http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/valjastatudkutsed.

Projektlahendus peab algama või lõppema olemasolevate, AS-ile Tallinna Vesi kuuluvate või opereerimisel olevate ühistorustikega.

Torustikud projekteerida eelistatult väiksema liikluskoormusega alale, võimalusel haljasalale. Projekteerimisel vältida kaevuluukide ja kapede jäämist sõidukite sõidujälge.

Projektides esitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni ning kinnistusiseste torustike materjalid ning ehitusmahud eraldi. Jäätmekäitluse osas tuua välja kõik taaskasutuse eesmärgil ümber töödeldavad materjalid.

Projekteerimisega seotud riigilõivud ja muud arvamuste ja seisukohtade hankimisega seotud kulud tasub projekteerija (juhul, kui projekteerimislepingus ei ole sätestatud teisiti).

Kui liitumispunktide projekteerimisel kinnistutele ei kuulu töö mahtu kinnistusiseste torustike projekteerimine, tuleb täiendavalt projekteerida tarnetoru liitumispunktist kuni kinnistu piirini.

Liitumispunktide põhimõtteline skeem
Liitumispunktide põhimõtteline skeem

Kortermaja puhul, kus hoone I korrusel paiknevad äripinnad, tuleb juriidiliste ja eratarbijate reovesi juhtida hoonest välja eraldi väljaviikude kaudu, millel paikneb kontrollkaev (min DN300 luuk) vee kvaliteedi kontrollimiseks. Võimaluse korral peab kontrollkaevus tekkima voolamisel aste, mis võimaldab vee suunata otse proovivõtuanumasse.

Kinnistu liitumiskaevude ja/või kapede vaheline puhas vahekaugus peab olema vähemalt 1 m, mis võimaldab pinnase mehaanilist tihendamist.

Kapede vale paigutus
Valesti paigutatud kaped

Rangelt on keelatud projekteerida ja/või rajada AS-ile Tallinna Vesi kuuluvate ühisveevarustuse ja/või -kanalisatsioonitorustike peale või kohale torustike kaitsevööndisse hooneid või hoonete konsoolseid osasid. Keelu leevendamine ei ole võimalik.

Kui planeeritava hoone alla jäävad AS-i Tallinna Vesi torustikud, väljastab AS Tallinna Vesi hoone projektile positiivse arvamuse alles pärast torustike ümber tõstmist ning kasutusloa väljastamist. Hoone ehitustöödega alustamine torustike kaitsevööndis on rangelt keelatud ja karistatav.