Kaevude ja sulgeseadmete luugikomplektid

Kirjeldatavad luugikomplektide nõuded on ette nähtud kohaldamiseks AS-i Tallinna Vesi omandisse ja opereerimisele tulevate veevarustuse-, reovee- ja sademeveetorustike projekteerimisel. Kui tee omanik on kehtestanud teekattesse jäävate luugikomplektide osas rangemad nõuded, siis tuleb lähtuda viimastest.

A1-, B2- ja C3-koormusklassiga linnatänavatel ja teedel on kohustuslik lähtuda projekteerimisel ja ehitamisel Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019 määruse nr 27 Lisa 1 “Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded”. Kõik erandid tuleb eelnevalt kooskõlastada tee omanikuga. Tee või tänava koormusklassi määrab tänavamaa haldaja.

Kaped ja spindlipikendused

 • Kaped ehk sulgeseadmete spindlipikenduste luugikomplektid peavad vastama standardile EVS-EN 124.
 • Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid kapesid.
 • Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid kapesid või projekteerida kape alla betoonist tugirõngas.
 • Kape puhasava peab olema minimaalselt 140 mm.
 • Poltkinnitustega kape luukide kasutamine on keelatud.
 • Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivaalusele betoonist tugirõngas.
Betoonist tugirõngaga kape põhimõtteline skeem
Betoonist tugirõngaga kape põhimõtteline skeem
 • Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi.
 • Spindlipikenduse ümber peab olema teleskoopne kaitsetoru, mis ulatub kapest kuni siibrini.
 • Spindlipikenduse ülemise osa kaugus kape luugist peab olema vahemikus 10-15 cm.
 • Kaitsetoru ümbrus peab olema tihendatud liivaga.
 • Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele tsentreerimisrõngastega.
 • Kape mõõdud peavad vastama allpool toodud joonistel esitatud mõõtudele.
Kape külgvaade koos mõõtudega
Kape külgvaade koos mõõtudega

Kaevude luugikomplektid

 • Luugikomplekt peab vastama standardile EN124.
 • Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20).
 • Luugikomplekti valu täpsus peab vastama standardile ISO8062.
 • Kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast materjalist.
 • Tihendite ja amortisaatorite kasutamine ei ole lubatud.
 • Kaevuluuk ei tohi olla lukustuselemendiga.
 • Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid luugikomplekte või projekteerida luugikomplekti alla betoonist tugirõngas.
 • Haljasaladel paigaldada kaevuluukide alla tihendatud liivaalusele betoonist tugirõngas.
 • Luugikomplektide minimaalsed kaalud:
  • DN300 luuk – 15,5 kg, DN300 korpus – 19,5 kg, DN300 komplekt kokku 35,0 kg
  • DN500 luuk – 40 kg, DN500 korpus – 28 kg, DN500 komplekt kokku 68 kg
  • DN600 luuk – 77 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN600 komplekt kokku – 150 kg
  • DN700 luuk – 72 kg, DN700 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg
 • Kaevude luugikomplektide mõõdud peavad vastama allpool toodud joonistel esitatud mõõtudele.

DN300 umbluuk
DN300 luugi korpus

DN500 umbluuk
DN500 luugi korpus

DN600 umbluuk
DN600 luugi korpus

DN700 luugi pealt vaade
DN700 luugi pealtvaade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN700 luugi külgvaade
DN700 luugi külgvaade

 

 

 

 

 

DN700 korpuse pealt vaade
DN700 korpuse pealtvaade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN700 korpuse külgvaade
DN700 korpuse külgvaade