Teeprojekt ja toruehituse järgne katete taastamine

Pädev teede projekteerija koostab teedeehitusliku plaanilahenduse, võttes aluseks ehitusseadustiku, linnatänavate projekteerimise standardi ja Tallinna linna kaevetööde eeskirja.

TEE-EHITUSLIKU ERIOSA PROJEKTI KOOSSEIS

Seletuskiri koos lähteseisukohtade ja katendi arvutusega.

Töömahtude tabel linna maal teostatavatele töödele, kusjuures eraldi on välja toodud AS-i Tallinna Vesi tellitud töödest põhjustatud katendi taastamise tööde mahud.

Katete taastamise plaaniline lahendus koos vertikaalplaneeringuga ning kõiki vajalikke konstruktsioone iseloomustavad katendi ja kaevikute ristlõiked.

Ehitusseadustiku, sellest tulenevate asjakohaste määruste, ehitusprojekti ning kohaliku omavalitsuse määrustega arvestamine on kohustuslik nii projekteerimisel, ehitamisel, vastuvõtmisel kui ka edasisel ekspluateerimisel.

Tee-ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM määrus nr 82) järgi peab projekteerijal avalikult kasutatava tee projekteerimiseks olema vastav tegevusluba. Tegevusluba antakse Maanteeameti poolt füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on täitnud nõuded vastava teehoiutöö tegemiseks. Alates 01.07.2015 võib projekteerida ka ettevõte, mis on registreeritud MTR-is tegevusalal „Projekteerimine“, tegevusala liigiga „Tee ehitusprojekti koostamine“ ning ettevõttes on tegevusala eest vastutava isikuna tööl vastava kutsetunnistusega isik.

Teedeehituse- või katete taastamise projekt tuleb kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga või kohaliku omavalitsusega.

AS Tallinna Vesi ei aktsepteeri torustikele tehnikaga juurdepääsu tagamiseks tugevdatud murukattega juurdepääsuteid.