Standardid

Allpool toodud standardite viimaste kehtivate versioonidega arvestamine on kohustuslik.
Kui ilmneb vastuolu AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuete ja standardite vahel, siis tuleb aluseks võtta tehnilised nõuded.

EVS 932:2017 EHITUSPROJEKT

EVS 843:2016 LINNATÄNAVAD

 

EVS 848:2021 VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK

EVS 846:2021 HOONE KANALISATSIOON

 

EVS 847-1:2014 VEEVÄRK. OSA 1: VEEHAARDED

EVS 847-2:2016 VEEVÄRK. OSA 2: VEETÖÖTLUS

EVS 921:2022 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK

EVS 835:2022 HOONE VEEVÄRK

 

EVS-EN 12845:2015/AC:2016 PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID. AUTOMAATSED

SPRINKLERSÜSTEEMID. PROJEKTEERIMINE, PAIGALDUS JA HOOLDUS

EVS-EN 14339:2005 MAA-ALUSED TULETÕRJEHÜDRANDID

EVS-EN 14384:2005 SAMBAKUJULISED TULETÕRJEHÜDRANDID

EVS 812-4:2011 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 4: TÖÖSTUS- JA LAOHOONETE NING GARAAŽIDE

TULEOHUTUS

EVS 812-5:2014 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 5: KÜTUSETERMINALIDE JA TANKLATE TULEOHUTUS

EVS 812-6:2012/A1:2013 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 6: TULETÕRJE VEEVARUSTUS

EVS 812-7:2008 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 7: EHITISELE ESITATAVA PÕHINÕUDE,

TULEOHUTUSNÕUDE TAGAMINE PROJEKTEERIMISE JA EHITAMISE KÄIGUS

EVS 812-8:2011 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 8: KÕRGHOONETE TULEOHUTUS

 

EVS 901-1:2009 TEE-EHITUS. OSA 1: ASFALTSEGUDE TÄITEMATERJALID

EVS 901-2:2016 TEE-EHITUS. OSA 2: BITUUMENSIDEAINED

EVS 901-3:2009 TEE-EHITUS. OSA 3: ASFALTSEGUD

 

RIL 77-2013 – PLASTTORUDE PAIGALDAMISE JUHEND PROJEKTEERIJALE JA EHITAJALE

MÄÄRUSED

Lisaks standarditele tuleb projekteerimisel lähtuda ka valdkonda reguleerivatest määrustest. Näiteks:

Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded (siseministri määrus nr. 8, 16.02.2021)
Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord (siseministri määrus nr. 10, 18.02.2021)