Kaevude rekonstrueerimine

Kanalisatsioonikaevud
Nõuded kehtivad reovee- ja sademeveetorustikel olevatele kaevudele. Olemasolevasse kanalisatsioonitorustiku kaevu uue (siseneva toru) ühenduse projekteerimisel peab nägema ette kogu kaevu rekonstrueerimise. Kui kanalisatsioonitorustiku kaevu seisukord ei võimalda rekonstrueerimist, tuleb projekteerida uus kaev (vana kaevu asukohas). Olemasoleva kaevu seisukorra ja vajalikud rekonstrueerimistööd määrab projekteerija ning esitab need projektis. Projekti lisada olemasoleva kaevu seisukorda iseloomustavad fotod.

Veevarustuse kaevud
Olemasolevasse veetorustikul asuvasse kaevu uue (siseneva toru) ühenduse projekteerimisel kehtivad samad nõuded nagu kanalisatsioonikaevudele. Lisaks peab projekteerija eelnevalt hindama, kas kaevus on piisavalt ruumi, et personal mahuks kaevu ehitustöid (toru montaažitöid) teostama. Juhul, kui kaevus ei ole ruumi piisavalt, tuleb näha ette kaevu likvideerimine. Veetorustikul oleva kaevu likvideerimise korral tuleb eelnevalt AS-i Tallinna Vesi esindajaga kokku leppida kaevu asendamise vajadus.

Tee-ehitusliku projekti töömaasse jäävate torustiku osade rekonstrueerimine
Järgnevad nõuded kehtivad tee-ehituslikele projektidele, mille Tellija ei ole AS Tallinna Vesi (uue tee ehitamine, olemasoleva tee rekonstrueerimine jmt) ning mille projekti töömaa ulatuses asuvad torustikel AS-ile Tallinna Vesi kuuluvad ja opereerimisel olevad kaevud ja sulgeseadmete spindlipikenduste luugikomplektid (kaped). Sellistel tee-ehituslikel projektidel tuleb alati kaasata veevarustuse ja kanalisatsiooni pädevust omav spetsialist kes hindab töömaa-alasse jäävatel torustikel paiknevate kaevude ja sulgeseadmete luugikomplektide (kapede) asendamise vajalikkust ning uuele projekteeritud teekatte tasapinda tõstmisega seotud töid ning lisab need projekti mahtu. Erilist tähelepanu tuleb pööra kaevu katteplaadi (ehk kaevulae) ja maapinna vahele jääva konstruktsiooni (tõsterõngad, luugikomplekt) rekonstrueerimise vajadusele. Samuti sellele, et maa-aluse tuletõrjehüdrandi püstiku ja kaevuluugi vaheline kaugus peale tee-ehitust oleks vahemikus 0,2–0,4 m.