Kaevikust välja pumbatava vee ärajuhtimine

AS-i Tallinna Vesi tegevuspiirkonnas toimuvatel kaevetöödel on lubatud pinnasevett ajutiselt juhtida reovee (k.a. ühisvoolne) ühiskanalisatsiooni ainult eelneval kokkuleppel vee-ettevõtja esindajaga. Esindaja kutsumiseks helistada kliendiinfo telefonil 62 62 200. Kaevikuvee juhtimine sademevee kanalisatsiooni on reeglina keelatud kuna sellega võib kaasneda väljalaskmes veekvaliteedi halvenemine. Erand tuleb Tallinna Vesi esindajaga eelnevalt kokku leppida.

Arvesti paigaldamine on igal juhul nõutud, sõltumata sellest kas vesi pumbatakse reovee või sademevee kanalisatsiooni. Vesi peab olema eelnevalt settest puhastatud.

Peale arvesti paigaldamist ja vee-ettevõtja esindaja poolt algnäidu fikseerimist tuleb sõlmida vee-ettevõtjaga arvelduskokkulepe kaevetööde perioodiks.

Avariiolukorras või keskkonnareostuse ohu korral kohustub tööde teostaja koheselt töö peatama ning informeerima AS-i Tallinna Vesi telefonil 62 62 200.

Vee-ettevõttel on õigus kaevetööde-järgselt nõuda tööde teostajalt ühiskanalisatsiooni kaamerauuringut ja survepesu.

Kaevikust välja pumbatava vee mõõtmise tüüpskeem
Pinnasevee ärajuhtimine kanalisatsiooni