Kaameravaatluse põhimõtted

 • Kaameravaatluse korraldab ja tellib uuritava torustiku ehitaja.
 • Kõigi paigaldatud isevoolsete torustike kohta, mis kuuluvad või antakse tulevikus üle AS-ile Tallinna Vesi, tuleb esitada film koos torustiku sisevaatlusraportiga enne asfaltbetoonkatte paigaldamist.
 • Vaadeldavale torustikule ja torustiku kaevudele peab olema tagatud kaameraauto takistusteta juurdepääs. Juurdepääsutee peab kandma kaameraautot.
 • Uuritavale torustikule peab olema tehtud survepesu. Survepesu toimub kaameravaatluse tellija kulul.
 • Killustikalus aktsepteeritakse teehoiutööde järelevalve poolt pärast kaameravaatluse tulemuste heakskiitmist.
 • Torustikele teostada kaameravaatlus kaldemõõdikuga varustatud kaamera abil ja esitada kalderaport.
 • Kaameravaatluse ajaks tuleb pealevool torustikku sulgeda. Juhul, kui veetasapind vaadeldavas torus on vaatlust segavalt kõrge, korraldab kaameravaatluse tellija veeärastamise või -tõkestamise. Veeärastamine toimub kaameravaatluse tellija kulul.
 • Pärast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada korduv kaameravaatlus.
 • Kaameravaatlus peab olema esitatud ka TV3 formaadis vastavalt standardile EVS-EN 13508-2:2003 + A1:2011

Kaameravaatluse tellijal on õigus:

 • saada infot kaameravaatluse kohta,
 • viibida kaameravaatluse teostamise juures,
 • saada videokoopia teostatud kaameravaatlusest ja raportist,
 • saada kaameravaatluse teostajalt informatsiooni ja selgitusi kaameravaatluse kohta.