Hüdraulilise surveproovi teostamine

 • Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud veevarustuse- ja survekanalisatsiooni torudele, mille pikkus on vähemalt 10 m.
 • Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist toestamata sulgelementi.
 • Surveproov tuleb ette näidata omanikujärelevalve insenerile. Pärast surveproovi teostamist vormistatakse hüdraulilise surveproovi akt.
 • Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 m.
 • Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma olemasoleva torustiku töösurvel vähemalt 12 tunniks (õhk peab olema torustikust täielikult eemaldatud).
 • Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi teostamiseks peab olema torustik paigaldatud projektijärgsesse asukohta (sügavusele), torusõlmed ühendatud ning peab olema tihendatud täitepinnasega (min 50 cm toru peale) fikseeritud.
 • Surveproovi alustades tõsta survet torus nominaalse surveni 10 bar ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi (kuni PE torustik enam ei veni ja rõhk stabiliseerub).
 • Seejärel vähendada survet torus min 1 bar, max 2 bar. Jälgida, et 30 minuti jooksul surve torus ei langeks. Pärast tulemuse fikseerimist vähendada survet võrgu töösurveni või lasta surve maha.
 • Surveprooviks kasutatav manomeeter peab olema taadeldud ning kehtiva taatluse kuupäevaga. Manomeetri nimiväärtus (16 bar/ 16 Mpa manomeeter).
 • Õhuga survestamine on lubatud vaid erijuhtudel ja millistel tingimustel, lepitakse täiendavalt kokku AS Tallinna Vesi esindajaga.
 • Pärast surveproovi korraldab ehitaja torustiku desinfitseerimise ja läbipesu ning tellib vee analüüsi. Läbipesu aeg leppida eelnevalt kokku AS-i Tallinna Vesi dispetšeriga telefonil 62 62 400. Surveproovi ja desinfitseerimisprotsessi läbiviimine üheaegselt, tuleb Tellija ja/või OJV eraldi kokku leppida.
 • Torustiku läbipesemine võimalike setete eemaldamiseks, tuleb võimalusel teostada rajatava torustiku täisristlõikega. Torustikud loputada minimaalselt rajatava torustiku kolmekordse torumahuga. Info läbipesu veekoguse kohta esitada hüdraulilises surveproovi aktis. Tellijal ja/või OJV jääb õigus nõuda Töövõtjalt torustiku täiendavaks pesuks hüdropneumaatilst või jääpesu. Üle 300 mm läbimõõduga torustike läbiloputus, tuleb Tellja ja OJV täiendavalt kokku leppida.
 • Veeanalüüsi võib võtta atesteeritud veeproovivõtja.
 • Võetavate veeanalüüside arv suurematel objektidel lepitakse OJV kokku ennem analüüside võtmist.
 • Surveprooviks ja loputusveeks kulunud veekoguse eest AS Tallinna Vesi arvet ei esita
 • Peale edukaid katsetusi ja veeanalüüse lülitatakse veetorustik koheselt veevõrku, et vältida veekvaliteedi halvenemist. Vajadusel teostada enne avamist täiendav loputus.

Surveproovi akt juurde lisatakse ka fotod manomeetri näitudest.

Survekatsetuse teostamine
Survekatsetuse teostamine

Surveproovi akti vorm