Veetorustike avamine ekspluatatsiooniks

  • Enne uute rajatud veevärgitorude kasutusele võtmist ühisveevärgi osana tuleb torustik läbi pesta ning võtta nii keemilised kui ka mikrobioloogilised veeanalüüsid. Torustiku läbipesu teostab ehitaja. Läbipesu aeg, kestvus ning muud tehnilised küsimused tuleb eelnevalt kokku leppida vee-ettevõtte poolse omanikujärelevalve inseneriga.
  • Veeanalüüsi võtmisel lähtuda Eesti Vabariigi standardist EVS-ISO 5667-5  „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 5: Juhised joogivee proovivõtuks veetöötlusjaamadest ja veevarustuse jaotusvõrkudest“.
  • Välisveevarustuse peatorustike ehitamisel tuleb veeproov võtta maksimaalselt iga 150-200 m tagant, näiteks hüdrandist või teisest sobilikust kohast. Näiteks 1 km pikkuse veetorustiku rajamisel tuleb võtta vähemalt 5 veeproovi. Veeproove võib võtta ainult selleks atesteeritud isik. Veeproovi võtmise aeg ja koht tuleb eelnevalt kokku leppida omanikujärelevalve inseneriga, et esindajal oleks võimalus soovi korral viibida proovi võtmise juures.
  • AS Tallinna Vesi jätab endale õiguse teostada samaaegselt ehitajaga veeproovi võtmist, seetõttu on vajalik eelnev ehitajapoolne teavitus veeproovi võtmise ajast ning kohast.
  • Kõik veeproovi laborianalüüsi tulemused (sh ka nõuetele mittevastavad tulemused) tuleb esitada koheselt omanikujärelevalve insenerile ning AS-i Tallinna Vesi esindajale.
  • Juhul, kui veeanalüüsid ei vasta nõuetele (ka pärast torustiku korduvat läbipesu ja analüüse), tuleb rajatud torustik desinfitseerida. Desinfitseerimise meetod ning aeg tuleb eelnevalt kokku leppida AS-i Tallinna Vesi esindajaga ning teostada vee-ettevõtte esindaja juuresolekul.
  • Rajatud torustiku ühendamine ja ühisveevärgi osana kasutusele võtmine on lubatud ainult kuni 3 tööpäeva vanuste, nõuetelevastavate veeanalüüsitulemuste protokollide olemasolul. Juhul, kui rajatud torustik ei ole 3 tööpäeva jooksul ühisveevärgina kasutusse võetud, tuleb enne ühendust (ühisveevärgisüsteemi liitmist) teostada uus loputus ja võtta uued veeproovid eelpool kirjeldatud tingimustel.