Tallinna Ringkonnakohus pikendas AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelise tariifivaidluse osas tehtava otsuse tähtaega

Anname teada, et Tallinna Ringkonnakohus pikendas meie ja Konkurentsiameti vahelise tariifivaidluse apellatsioonkaebuse osas tehtava kohtuotsuse tegemise tähtaega 26. jaanuarini 2017. aastal.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast meie poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. Oktoobris 2011 tegi Konkurentsiamet meile ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud meie ning Tallinna Linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks. Oleme seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebuse 05. juuni 2015 otsusega (põhjendatud otsus tehti 12. oktoobril 2015) rahuldamata. Me ei nõustunud Tallinna Halduskohtu otsusega, kuna meie hinnangul kohaldas kohus õigust ning hindas tõendeid ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest, on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse instungid toimusid 2016. aasta novembris. Rahvusvahelise vahekohtu otsust on oodata 2017. aasta esimeses pooles. Rahvusvahelise arbitraaži puudutava avaliku informatsiooni võib leida Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse koduleheküljelt.

Riina Käi
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
Tel: (+372) 62 62 262
riina.kai@tvesi.ee