Tallinna Ringkonnakohus jättis muutmata lahendi, millega peatati Konkurentsiameti ettekirjutuse täitmine kuni kohtumenetluse lõpuni mõlemas tariifivaidluses

17. veebruaril 2012.a. vaidlustas Konkurentsiamet Tallinna Ringkonnakohtus Tallinna Halduskohtu 06. Veebruari määruse, millega peatati Konkurentsiameti ettekirjutuse täitmine. 27. veebruaril 2012.a. esitas AS Tallinna Vesi Tallinna Ringkonnakohtule vastuse määruskaebuse osas koos oma seisukohti toetavate detailsete tõenditega. Tallinna Ringkonnakohus peatas 02. märtsil Konkurentsiameti 10.oktoobri 2011.a. ettekirjutuse täitmise kuni kohtumenetluse lõpuni mõlemas, nii kehtivate (2010.a) tariifide kui ka 2011 hinnataotluse tariifivaidluses. Tallinna Ringkonnakohtu vastavat määrust ei ole võimalik Riigikohtusse edasi kaevata ning õigusmõistmine jätkub loomulikku rada pidi.

Tallinna Ringkonnakohtu lahend tähendab, et AS-i Tallinna Vesi kehtivad (2010.a seisuga) tariifid jäävad jõusse kõigi klientide jaoks, kuni viimases kohtuinstantsis on teihtud lõplik otsus. Ettevõtte kaebusi puudutavas kohtumenetluses ei ole seni kohtu poolt istungi päeva kindlaks määratud. Ettevõte informeerib investoreid käimasoleva vaidlusega seotud edasistest arengutest. AS Tallinna Vesi soovib oma kliente kinnitada, et Ettevõte kavatseb jätkata erastamislepingus ettenähtud kõrgekvaliteetsel tasemel teenuse osutamist nii nagu ta on seda teinud viimase 11. aasta jooksul .

AS-i Talinna Vesi juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul peab Ettevõte tervitatavaks nii Tallinna Halduskohtu kui Tallinna Ringkonnakohtu otsust mitte võtta tariifide suhtes esialgseid seisukohti enne lõplikku kohtuotsust. “Ootame, et kohus saaks järgnevalt asuda kaaluma mõlema osapoole tõendeid ning võtta erastamislepingu kui terviku alusel vastu informeeritud otsus,”lisas Plenderleith.

AS Tallinna Vesi on jätkuvalt seisukohal, et olukord, kus ettevõte peab käima riigiga kohut, et kaitsta end Eesti ametivõimude poolt erastamislepingus sätestatud tingimuste täitmise pärast, on üllatav. Ettevõte on jätkuvalt väljendanud oma poolehoidu läbipaistvale regulatsioonile ning valmisolekut mõtestatud ja konkreetsele, tõenditele toetuvale dialoogile, mis võtaks arvesse 2001. aastal sõlmitud erastamislepingut. Tänaseni on aga Konkurentsiamet kategooriliselt keeldunud analüüsimast Ettevõtte majandus- ja tootmistulemusi alates 2001. aastast, välistades sellega igasuguse dialoogi võimaluse.

Vastuseks Konkurentsiameti 10. oktoobri 2011.a. ettekirjutusele, mis kohustas Ettevõtet esitama hiljemalt 14. novembril hinnataotluse kehtivate tariifide alandamiseks 29% võrra, esitas Ettevõte 9. novembril 2011.a. Tallinna halduskohtule taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, paludes kohtul peatada ettekirjutuse kehtivus, kuni kohus teeb otsuse ettekirjutust vaidlustava kaebuse osas. 6. veebruaril teavitas Tallinna halduskohus Ettevõtet, et on peatanud Konkurentsiameti ettekirjutuse täitmise kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni. Kohus liitis 6. veebruaril nii kehtivate (2010.a) tariifide kui 2011.a. hinnataotluse mittekooskõlastamise kohtumenetlused, seega on ettekirjutuse täitmine peatatud, kuni mõlemad vaidlused on lahenduse leidnud.