Tallinna Halduskohus peatas Konkurentsiameti 10.10.2011.a. ettekirjutuse täitmise kuni kohtumenetluse lõpuni mõlemas tariifivaidluses

Vastuseks Konkurentsiameti 10. oktoobri 2011.a. ettekirjutusele, mis kohustas Ettevõtet esitama hiljemalt 14. novembril hinnataotluse kehtivate tariifide alandamiseks 29% võrra, esitas Ettevõte 9. novembril 2011.a. Tallinna halduskohtule taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, paludes kohtul peatada ettekirjutuse kehtivus, kuni kohus teeb otsuse ettekirjutust vaidlustava kaebuse osas.

6. veebruaril teavitas Tallinna halduskohus Ettevõtet, et on peatanud Konkurentsiameti ettekirjutuse täitmise kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni. Kohus liitis nii kehtivate 2010.a. tariifide kui 2011.a. hinnataotluse mittekooskõlastamise kohtumenetlused, seega on ettekirjutuse täitmine peatatud, kuni mõlemad kohtumenetlused on lahenduse leidnud.

See tähendab, et kehtivad tariifid jäävad jõusse kõigi klientide jaoks, kuni kohus on teinud oma lõpliku otsuse. Ettekirjutust vaidlustavas kohtumenetluses ei ole seni kohtu poolt istungi päeva kindlaks määratud. Ettevõte informeerib investoreid käimasoleva vaidlusega seotud edasistest arengutest.

Ettevõte peab tervitatavaks kohtu valikut mitte võtta tariifide suhtes esialgseid seisukohti enne lõplikku kohtuotsust ning anda võimalus õigusemõistmisel loomulikku rada käia. Ettevõte ootab, et kohus saaks järgnevalt asuda kaaluma mõlema osapoole tõendusmaterjale ning erastamislepingu kui terviku alusel informeeritud otsuse vastu võtta.

AS Tallinna Vesi on jätkuvalt seisukohal, et olukord, kus ettevõte peab käima riigiga kohut, et kaitsta end Eesti ametivõimude poolt erastamislepingus sätestatud tingimuste täitmise pärast, on üllatav. Ettevõte on jätkuvalt väljendanud oma poolehoidu läbipaistvale regulatsioonile ning valmisolekut mõtestatud ja konkreetsetele tõenditele toetuvaks argumenteeritud dialoogiks, mis võtaks arvesse 2001. aastal sõlmitud erastamislepingut. Tänaseni on aga Konkurentsiamet kategooriliselt keeldunud analüüsimast Ettevõtte majandus- ja tootmistulemusi alates 2001. aastast, välistades sellega igasuguse dialoogi võimaluse.

AS Tallinna Vesi soovib oma klientidele kinnitada, et Ettevõte kavatseb jätkuvalt osutada erastamislepingus ettenähtud tasemel kvaliteetset teenust, mis tarbijatele viimase 11. aasta jooksul omaks on saanud.