Tallinna Halduskohus määras kohtuistungi aja AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses

 

AS Tallinna Vesi teavitab oma aktsionäre, et Tallinna Halduskohus on määranud kohtuistungi aja AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses. Kohus alustab asja läbivaatamist 30. jaanuaril 2015. aastal toimuval istungil.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast AS Tallinna Vesi poolt esitatud veeteenuse hinnataotlusi. Seda hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud AS Tallinna Vesi ning Tallinna Linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks. Halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna Halduskohus peab nüüd hindama, kas AS Tallinna Vesi ning Tallinna linna vahel sõlmitud teenusleping on Konkurentsiametile siduv.