Ringkonnakohus jättis AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud apellatsioonikaebuse rahuldamata

26.jaanuaril 2017 otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud apellatsioonikaebuse rahuldamata.

AS-il Tallinna Vesi on õigus esitada kassatsioonkaebus Riigikohtule hiljemalt 27. veebruaril 2017. Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud.

Tariifivaidluse lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid Konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna Halduskohtule Konkurentsiameti vastu 02. mail 2014, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.

Tariifivaidluse taust:

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast AS Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. 2011. aasta oktoobris tegi Konkurentsiamet AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna Linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks. AS Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebuse 05. juuni 2015 otsusega (põhjendatud otsus tehti 12. oktoobril 2015) rahuldamata. AS Tallinna Vesi ei nõustunud Tallinna Halduskohtu otsusega, kuna AS Tallinna Vesi hinnangul hindas kohus tõendeid ja kohaldas õigust ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest, on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris. Vahekohtu menetlusega seotud korraldused ja otsused, välja arvatud konfidentsiaalseks tunnistatud dokumendid on kättesaadavad Rahvusvahelises Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) kodulehelt.

Lisainfo:

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee