Riigikohus otsustas võtta menetlusse AS Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse tariifivaidluses Konkurentsiametiga

20. juunil 2017 otsustas Riigikohus võtta menetlusse veebruaris 2017 ASi Tallinna Vesi poolt esitatud kassatsioonkaebuse. Menetlusse võtmine tähendab, et vaidlus ASi Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahel jätkub kõrgeima astme kohtus.

Käesoleva aasta veebruaris esitas AS Tallinna Vesi Riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari 2017 otsuse osas, millega Tallinna Ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtte kaebuse AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses. Riigikohtu otsus võtta kassatsioonkaebus menetlusse tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud.

Tariifivaidluse lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid Konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna Halduskohtule Konkurentsiameti vastu 2. mail 2014, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.

Tariifivaidluse taust:

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast AS Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. 2011. aasta oktoobris tegi Konkurentsiamet AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna Linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks.

AS Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebuse 05. juuni 2015 otsusega (põhjendatud otsus tehti 12. oktoobril 2015) rahuldamata ning Tallinna Ringkonnakohus jättis ettevõtte kaebuse 26. jaanuari 2017 otsusega samuti rahuldamata. AS Tallinna Vesi ei nõustunud Tallinna Halduskohtu ega Tallinna Ringkonnakohtu otsustega, kuna AS Tallinna Vesi hinnangul on kohtud hinnanud tõendeid ja kohaldanud õigust ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtumenetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris ning otsust on oodata 2017. aastal. Vahekohtumenetlusega seotud korraldused ja otsused, välja arvatud konfidentsiaalseks tunnistatud dokumendid on kättesaadavad Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) kodulehelt.