Liitumisprotsess

Tähelepanu! Alates 01.04.20 ehitavad ASi Tallinna Vesi liitumispunkte uue raamlepingu hanke (viitenumber 219495) käigus kvalifitseeritud partnerid. Konkreetse liitumispunkti ehitaja valitakse Tallinna Vee poolt raamlepingu partnerite vahel korraldatava minikonkursi käigus. 

Soovime välja arendada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid kogu teeninduspiirkonnas. See võimaldab vähendada võimaliku keskkonnareostuse ohtu, mille põhjustavad puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid või halvas seisukorras olevad torustikud.

Liitumine on vajalik, juhul kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või kui soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida.

Tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks soodustingimustel:

Muuga aedlinna ühisveevärgiga

Muuga aedlinna ühiskanalisatsiooniga

Saue linna ühisveevärgiga

Saue linna ühiskanalisatsiooniga

Üksikliitumine

Klient

AS Tallinna Vesi

1
document-white
Tehniliste tingimuste taotlemine
2
document-gear-white
Tehniliste tingimuste väljastamine
3
pencils-white
Projekti tellimine, servituudijoonise ja avalduse koostamine, ehitusloa taotlemine
4
document-approved-white
Arvamus projekti kohta
5
worker-white
Liitumistaotluse ja hinnapakkumise taotluse edastamine koos VK tööprojekti ja ehitusloaga
6
document-white
Ehitaja valimine
7
document-correct-white
Liitumislepingu ettevalmistamine
8
payment-white
Liitumistasu maksmine
9
pipes-white
Liitumispunkti ehitus
10
excavator-white
Kinnistusiseste torustike ehitus
11
plans-white
Torustike ülevaatus, piiritlusjoonise vormistamine
12
document-signed-white
Teenuslepingu vormistamine