Liitumisprotsess

Soovime välja arendada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid kogu teeninduspiirkonnas. See võimaldab vähendada võimaliku keskkonnareostuse ohtu, mille põhjustavad puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid või halvas seisukorras olevad torustikud.

Liitumine on vajalik, juhul kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida.

Tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks soodustingimustel:

Muuga aedlinna ühisveevärgiga

Muuga aedlinna ühiskanalisatsiooniga

Saue linna ühisveevärgiga

Saue linna ühiskanalisatsiooniga

Üksikliitumine

Klient

AS Tallinna Vesi

1
document-white
Tehniliste tingimuste taotlemine
2
document-gear-white
Tehniliste tingimuste väljastamine
3
pencils-white
Projekti tellimine, ehitusloa taotlemine
4
document-approved-white
Arvamus projekti kohta
5
worker-white
Ehitaja valimine
6
document-correct-white
Liitumislepingu ettevalmistamine
7
payment-white
Liitumistasu maksmine
8
pipes-white
Liitumispunkti ehitus
9
excavator-white
Kinnistusiseste torustike ehitus
10
plans-white
Torustike ülevaatus, piiritlusjoonise vormistamine
11
document-signed-white
Teenuslepingu vormistamine