Liitumisprotsess

Tähelepanu! Alates 01.04.20 ehitavad AS-i Tallinna Vesi liitumispunkte uue raamlepingu hanke (viitenumber 219495) käigus kvalifitseeritud partnerid. Konkreetse liitumispunkti ehitaja valitakse Tallinna Vee poolt raamlepingu partnerite vahel korraldatava minikonkursi käigus. 

Soovime välja arendada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid kogu teeninduspiirkonnas. See võimaldab vähendada võimaliku keskkonnareostuse ohtu, mille põhjustavad puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid või halvas seisukorras olevad torustikud.

Liitumine on vajalik, juhul kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida.

Tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks soodustingimustel:

Muuga aedlinna ühisveevärgiga

Muuga aedlinna ühiskanalisatsiooniga

Saue linna ühisveevärgiga

Saue linna ühiskanalisatsiooniga

Üksikliitumine

Klient

AS Tallinna Vesi

1
document-white
Tehniliste tingimuste taotlemine
2
document-gear-white
Tehniliste tingimuste väljastamine
3
pencils-white
Projekti tellimine, servituudijoonise ja avalduse koostamine, ehitusloa taotlemine
4
document-approved-white
Arvamus projekti kohta
5
worker-white
Liitumistaotluse ja hinnapakkumise taotluse edastamine koos VK tööprojekti ja ehitusloaga
6
document-white
Ehitaja valimine
7
document-correct-white
Liitumislepingu ettevalmistamine
8
payment-white
Liitumistasu maksmine
9
pipes-white
Liitumispunkti ehitus
10
excavator-white
Kinnistusiseste torustike ehitus
11
plans-white
Torustike ülevaatus, piiritlusjoonise vormistamine
12
document-signed-white
Teenuslepingu vormistamine