Regulatsioonivaidlus

Regulatsioonivaidluse ja lepingu täitmise kohta täiendava teabe avaldamine

Tagamaks oma klientide ja aktsionäride täielik informeeritus regulatsiooni ning lepingu täitmise kohta käivatest aruteludest, oleme ümber korraldanud oma kodulehel avaldatud informatsiooni. Lisaks on avaldatud täiendavad dokumendid, mis aitavad tagada paremat läbipaistvust ning hõlbustavad avatud ning faktidel põhineva arutelu toimumist.

25. mail avaldatud informatsioon hõlmas tariifitaotlust ja arutelu WACC-i küsimuses, kuid tänaseks on teave regulatsioonist jagatud järgneva struktuuri kohaselt:

  1. Erastamise protsess
  2. Halduslepingud
  3. Regulatsioonivaidluse kulg
  4. Tariifitaotlus aastateks 2011-2015
  5. WACC-i arutelu
  6. Lepingu täitmine ja investorite tulukus
  7. 2011. aasta järelevalvemenetlus
  8. ICSID materjalid
  9. ICSID otsus

Regulatsioonivaidlust puudutav osa kodulehel aitab aktsionäridel paremini mõista, kuidas kujunes Konkurentsiameti veeteenuse hinna arvutamise metoodika. AS Tallinna Vesi juhib tähelepanu asjaolule, et regulaatorile saadetud professionaalsed küsimused tõstatati eesmärgiga tagada erastamislepingu ja kõikide sidusrühmade huvide arvestamine. Ettevõte soovib tähelepanu juhtida ka metoodika väljatöötamiseks jäetud eriti lühikesele ajaperioodile. Eesti ametivõimud menetlesid metoodikat vähem kui kolm kuud, samas kui Maailmapanga juhistes eeldatakse vastava regulatsiooni rakendamisel kõikide sidusrühmade kaasamist ning tavapärane regulatsiooni väljatöötamise periood on 1,5-2 aastat. AS Tallinna Vesi soovib lisaks välja tuua ka konsultatsioonide puudumist ning Konkurentsiameti soovimatust arvestada metoodika kooskõlastusprotsessi käigus ühegi vee-ettevõtete poolt tõstatatud argumendiga.

AS Tallinna Vesi osundab oma tariifitaotlust käsitleva teema all, et Ettevõte esitas taotluse teenuslepingu kohaselt, mis vastab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusele. Täiendavalt edastas Ettevõte Konkurentsiameti abistamiseks sõltumatute ekspertide poolt kinnitatud analüüsi Ettevõtte poolt lepingu esimese kümne aasta jooksul teenitud tulude kohta ning täitis kõik Konkurentsiameti soovitusliku metoodika poolt nõutud tabelid.

AS Tallinna Vesi soovib tähelepanu juhtida asjaolule, et Ettevõte palus sõltumatutel ekspertidel Oxerast kinnitada erastamisjärgsel perioodil investeeritud kapitalilt teenitud reaalsed tulukuse määrad. Perioodil 2001 kuni 2010 on keskmine reaalne tulukuse määr olnud 6,5%. Oxera analüüs on samuti leitav Tariifitaotluse teema all.

Kolmanda teema puhul kommenteerib Ettevõte Konkurentsiameti lähenemist WACC-i (ehk põhjendatud tulukuse) arvutamisele. Siinkohal rõhutab AS Tallinna Vesi, et Ettevõte edastas Konkurentsiametile märkimisväärse arvu küsimusi, et paremini mõista Konkurentsiameti poolt rakendatavat loogikat metoodika osas. Tänaseni on suurem osa nendest küsimustest jäänud vastusteta.

Neljandas osas keskendutakse lepingu täitmisele alates 2001. aastast. Siin toob Ettevõte välja erastamise eesmärgid teenuste kvaliteedi parandamise osas ning investori poolt 2001. aastal 50,4% aktsiate eest tasutud 85 miljonilt eurolt teenitud tulukuse määrad.

AS Tallinna Vesi kinnitab, et investor on täitnud kõik erastamisjärgsed kohustused parandada veeteenuse kvaliteeti Tallinnas. Teenuse kvaliteedis toimunud arvestatav paranemine, mille on kinnitanud sõltumatud osapooled, on toodud tabelis „Lepingu täitmine”. Näiteks on veekvaliteet peale erastamist paranenud 43,5 protsendilt 99,5 protsendini ning lekete tase on vähenenud enam kui 32 protsendilt alla 22 protsendi.

Lisaks on Ettevõte koostanud lihtsa mudeli, kus on näha investorite rahavood vastavalt erastamislepingule. Avaldatud mudelist nähtub, et sisemine tulukuse määr (IRR) ainult dividendidelt on investoritele olnud -5,4% ning koos kapitali restruktureerimisega on sisemise tulukuse määr (IRR) vaid 1,7 protsenti.

AS Tallinna Vesi on veendunud, et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides on valitsusasutuste ülesandeks tagada, et mistahes seadusemuudatus või selle rakendamine toimuks viisil, mis tagab vastavuse Euroopa Liidu õigusele ning aluspõhimõtetele. Seda eriti olukorras, kui investor on sõlminud heas usus pikaajalise lepingu ning omab vastutasuks teenuste kvaliteedi parandamise ning investeeritud kapitali eest õigustatud ootust teenida lubatud tulukust kogu lepinguperioodi jooksul.

AS-i Tallinna Vesi kokkuvõte avaldamisest ning vaidlusest on nähtav siin.