Dividendid

AS Tallinna Vesi on sõnastanud ettevõtte dividendipoliitika, mille eesmärk on anda investoritele tuleviku osas suuremat selgust. Dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte sihiks jaotada aktsionäridele dividende 50%-80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa, lähtudes ettevõtte kasumist, investeeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.

Dividendi väljamakse 2020. aastal

AS-i Tallinna Vesi nõukogu tegi ettepaneku maksta välja dividend 1,00 eurot aktsia kohta. Ettepanek kinnitati aktsionäride üldkoosolekul, mis toimus 28. mail 2020.

Vastavalt 2018. aasta 1. jaanuaril jõustunud tulumaksuseaduse muudatusele maksustatakse ettevõtte tasandil dividend ulatuses, mis on väiksem kui eelnenud kolme kalendriaasta keskmine äriühingu poolt Eestis maksustatud jaotatud kasum või sellega võrdne, tulumaksumääraga 14% (14/86 netosummast). Ülejäänud osale dividendi väljamaksest rakendub tulumaksumäär 20% (20/80 netosummast). Madalamat maksumäära kohaldatakse seadusest tulenevalt 2020. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.

Sellest tulenevalt maksustatakse AS-i Tallinna Vesi dividendide väljamaksest 37,0% madalama maksumääraga (14%) ja 63,0% maksustatakse 20% tulumaksumääraga. Tulumaksuseaduse (TuMS) § 41 punktist 7² ja § 43 lõige 1 punktist 1¹ tulenevalt on AS Tallinna Vesi kohustatud 7% tulumaksu kinni pidama füüsilisele isikule makstud dividendilt, kui see on maksustatud 14% tulumaksumääraga. Seda ka juhul, kui eraisikust investor hoiab aktsiaid investeerimiskontol.

Eraisikust aktsionäridele laekub dividend netosummana, millelt on kogu tulumaks juba kinni peetud.

PUHASKASUM
MAKSTUD DIVIDENDE A-aktsia kohta
DIVIDENDI

VÄLJAMAKSUMÄÄR* (%)

DIVIDENDI ÜHE A-AKTSIA KOHTA
  mln EEK tuh EUR mln EEK tuh EUR EEK EUR
2002 146 9 343 45 2 876 31 2,25 0,14
2003 105 6 681 75 4 793 72 3,75 0,24
2004 173 11 054 112 7 158 65 5,6 0,36
2005 174 11 143 157 10 034 90 7,85 0,50
2006 248 15 853 196 12 527 79 9,8 0,63
2007 278 17 757 249 15 914 90 12,45 0,80
2008 296 18 916 230 14 700 78 11,5 0,73
2009 340 21 726 500 31 956 147 25 1,60
2010 257 16 405 250 16 000 97,5 12,5 0,80
2011 21 513 16 800 78,1 0,84
2012 22 599 17 400 77,0% 0,87
2013 19 936 18 000 90,3% 0,90
2014 17 943 18 000 100,3% 0,90
2015 19 858 18 000 90,6% 0,90
2016 18 390 10 800 58,7% 0,54
2017
7 211 7 201 99.9% 0,36
2018
24 150 7 201 29,8% 0,36
2019
27 760 15 000 54,0% 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dividendi väljamaksumäär = (makstud dividende/puhaskasum)*100

Ettevõtte aktsiakapital koosneb 20 miljonist A-aktsiast ja ühest eelisaktsiast ehk B-aktsiast.

B-aktsia omanikule makstakse dividendi 600 EUR aktsia kohta.

AS-i Tallinna Vesi dividendiväljamakse aruandeaasta kasumist tehakse aruandeaastale järgneval aastal.