Tallinna Vesi aktsiakapital koosneb 20 000 000 A-aktsiast nimiväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta ja üks eelisaktsia B-aktsia nimiväärtusega 60 eurot aktsia kohta.

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid talle erikontrolli õiguse. AS Tallinna Vesi ei ole teadlik aktsionäride poolt sõlmitud hääleõiguse kokkulepete olemasolust.

B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekutel, kasumi jagamisel ning AS-i Tallinna Vesi tegevuse lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel, samuti kaasnevad teised seadusest ja AS-i Tallinna Vesi põhikirjast tulenevad õigused. B-aktsia annab selle omanikule eelisõiguse dividendile kokkulepitud summas 600 eurot.

B-aktsia annab selle omanikule üldkoosolekul 1 (ühe) hääle (hääleõiguse piirang) AS-i Tallinna Vesi põhikirja muutmise otsustamisel; AS-i Tallinna Vesi aktsiakapitali suurendamisel või vähendamisel; vahetusvõlakirjade väljaandmisel; AS-i Tallinna Vesi poolt oma aktsiate omandamisel; AS-i Tallinna Vesi uhinemise, jagunemise, umberkujundamise ja/või tegevuse lõpetamise otsustamisel ja ettevõtte tegevusega seotud küsimuste otsustamisel, mis ei ole vastavalt seadusele üldkoosoleku ainupädevuses.

Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas alates 1. juunist 2005. Ettevõtte aktsiatest on Nasdaq OMX Baltikumi turul vabalt kaubeldavad 30%.

Seisuga 31.12.2017 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid United Utilities (Tallinn) B.V. (35,3%) ja Tallinna linn (34,7%).

Graafik


Graafikul kajastatud hinnad on korrigeeritud korporatiivsete sündmustega v.a dividendimaksed


Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2014 2015 2016 2017 2018
Avamishind 12 13,1 13,8 13,7 10,2
Kõrgeim 13,6 15,6 15,1 14 11,4
Madalaim 11,8 12,8 13,3 8,52 9,96
Viimane 13,1 13,8 13,8 10,2 10
Kaubeldud väärtpabereid 1 239 135 1 581 086 1 047 559 1 345 473 631 527
Käive, mln 15,95 EUR 21,74 EUR 14,71 EUR 16,48 EUR 6,64 EUR
Turuväärtus, mln 262 EUR 276 EUR 276 EUR 204 EUR 200 EUR

  • TVEAT  
  • ISIN EE3100026436
  • Andmed seisuga: 15.11.2018 13:48 (GMT+2)
9,98 EUR
-0,2%
Ost 9,98
Müük 10
Kõrgeim 10
Madalaim 9,98
Keskmine 9,9848
Avamishind 10
Tehinguid 4
Kogus 264
Käive 2 635,98
Turg Tallinna börs
Valuuta EUR

Graafik

Turusügavus

Kogus Ost     Müük Kogus
1822 9,98 EUR 10 EUR 41
2002 9,96 EUR 10,05 EUR 600
1500 9,94 EUR 10,1 EUR 1968
2670 9,92 EUR 10,15 EUR 929
3210 9,9 EUR 10,2 EUR 1162

Tehingud

Aeg Hind Kogus
12:43 9,98 EUR 101
12:42 9,98 EUR 100
10:54 10 EUR 50
10:00 10 EUR 13