Aktsia

Tallinna Vesi aktsiakapital koosneb 20 000 000 A-aktsiast nimiväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta ja üks eelisaktsia B-aktsia nimiväärtusega 60 eurot aktsia kohta.

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid talle erikontrolli õiguse. AS Tallinna Vesi ei ole teadlik aktsionäride poolt sõlmitud hääleõiguse kokkulepete olemasolust.

B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekutel, kasumi jagamisel ning AS-i Tallinna Vesi tegevuse lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel, samuti kaasnevad teised seadusest ja AS-i Tallinna Vesi põhikirjast tulenevad õigused. B-aktsia annab selle omanikule eelisõiguse dividendile kokkulepitud summas 600 eurot.

B-aktsia annab selle omanikule üldkoosolekul 1 (ühe) hääle (hääleõiguse piirang) AS-i Tallinna Vesi põhikirja muutmise otsustamisel; AS-i Tallinna Vesi aktsiakapitali suurendamisel või vähendamisel; vahetusvõlakirjade väljaandmisel; AS-i Tallinna Vesi poolt oma aktsiate omandamisel; AS-i Tallinna Vesi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või tegevuse lõpetamise otsustamisel ja ettevõtte tegevusega seotud küsimuste otsustamisel, mis ei ole vastavalt seadusele üldkoosoleku ainupädevuses.

Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas alates 1. juunist 2005. Ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Baltic turul vabalt kaubeldavad 24,58%.

Seisuga 25.05.2021 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid Tallinna linn (55,06%) ja OÜ Utilitas (20,36%).