Tallinna Vesi aktsiakapital koosneb 20 000 000 A-aktsiast nimiväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta ja üks eelisaktsia B-aktsia nimiväärtusega 60 eurot aktsia kohta.

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid talle erikontrolli õiguse. AS Tallinna Vesi ei ole teadlik aktsionäride poolt sõlmitud hääleõiguse kokkulepete olemasolust.

B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekutel, kasumi jagamisel ning AS-i Tallinna Vesi tegevuse lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel, samuti kaasnevad teised seadusest ja AS-i Tallinna Vesi põhikirjast tulenevad õigused. B-aktsia annab selle omanikule eelisõiguse dividendile kokkulepitud summas 600 eurot.

B-aktsia annab selle omanikule üldkoosolekul 1 (ühe) hääle (hääleõiguse piirang) AS-i Tallinna Vesi põhikirja muutmise otsustamisel; AS-i Tallinna Vesi aktsiakapitali suurendamisel või vähendamisel; vahetusvõlakirjade väljaandmisel; AS-i Tallinna Vesi poolt oma aktsiate omandamisel; AS-i Tallinna Vesi uhinemise, jagunemise, umberkujundamise ja/või tegevuse lõpetamise otsustamisel ja ettevõtte tegevusega seotud küsimuste otsustamisel, mis ei ole vastavalt seadusele üldkoosoleku ainupädevuses.

Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas alates 1. juunist 2005. Ettevõtte aktsiatest on Nasdaq OMX Baltikumi turul vabalt kaubeldavad 30%.

Seisuga 31.12.2017 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid United Utilities (Tallinn) B.V. (35,3%) ja Tallinna linn (34,7%).

Graafik


Graafikul kajastatud hinnad on korrigeeritud korporatiivsete sündmustega v.a dividendimaksed


Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2015 2016 2017 2018 2019
Avamishind 13,1 13,8 13,7 10,2 9,6
Kõrgeim 15,6 15,1 14 11,4 11,95
Madalaim 12,8 13,3 8,52 9,54 9,52
Viimane 13,8 13,8 10,2 9,6 11,45
Kaubeldud väärtpabereid 1 581 086 1 047 559 1 345 473 764 942 387 696
Käive, mln 21,74 EUR 14,71 EUR 16,48 EUR 7,95 EUR 4,19 EUR
Turuväärtus, mln 276 EUR 276 EUR 204 EUR 192 EUR 229 EUR

  • TVEAT  
  • ISIN EE3100026436
  • Andmed seisuga: 20.07.2019 18:32 (GMT+3)
11,45 EUR
0%
Ost
Müük
Kõrgeim
Madalaim
Keskmine
Avamishind
Tehinguid
Kogus
Käive 0
Turg Tallinna börs
Valuuta EUR

Graafik

Turusügavus

No Order info available

Tehingud

Aeg Hind Kogus
15:44 11,45 EUR 4
15:44 11,4 EUR 101
14:09 11,35 EUR 8
14:09 11,35 EUR 127
10:09 11,4 EUR 2
10:04 11,4 EUR 697
10:04 11,4 EUR 103