Keskkonnaeesmärgid

Mõistame, et meie tegevusel on märkimisväärne mõju ümbritsevale looduskeskkonnale. Seetõttu on meie eesmärgiks põhjustada võimalikult vähest keskkonnakoormust. Jälgime oma tegevuse mõju keskkonnale, rahvastiku elukvaliteedile ning partneritele, määratledes ning kontrolli all hoides nii teadaolevaid kui ka võimalikke negatiivseid või positiivseid tagajärgi. Et hoida ning parandada klientide rahulolu ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, seome iga-aastaselt keskkonnaga seotud tegevustes kokku eesmärgid nii Ettevõtte, osakondade kui töötajate tasandil.

Meie keskkonnaeesmärgid

 • Vähendada puhta vee kadu läbi lekete, hoides lekete osakaalu madalal tasemel.
 • Tõsta toorvee puhastamise efektiivsust, valides toorvett vastavalt selle kvaliteedile ja seeläbi vähendades vee omatarvet.
 • Täita kõik Keskkonnaameti poolt väljastatud veelubades sätestatud nõuded.
 • Suunata ringlusse kogu toodetav stabiliseeritud reoveesete.
 • Viia miinimumini välditavad puhastamata reovee äkkheited merre.
 • Vähendada elektrikulu pumplates.
 • Vähendada elektrienergia ja kemikaalide kasutust ning puhastamata reovee heiteid keskkonda.
 • Vähendada vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusel ja rekonstrueerimisel tekkivate jäätmete koguseid, rajades aina enam torustikke kinnise meetodil.
 • Vähendada tekkivad jäätmeid ja tõsta töötajate teadlikkust. Ühekordsete plastiknõude kasutamine on lõpetatud.
 • Tõsta erinevate sidusgruppide (töötajad, järelkasv, tarbijad ja kogukond) teadlikkust keskkonnast ja ettevõtte tegevusega seotud teemadest, kasvatamaks ja hoidmaks ettevõtte head mainet.
 • Vähendada printimiseks kasutatava paberi hulka, kasutades digitaalseid alternatiive.