Keskkonnaeesmärgid

Mõistame, et meie tegevusel on märkimisväärne mõju ümbritsevale looduskeskkonnale. Seetõttu on meie eesmärgiks põhjustada võimalikult vähest keskkonnakoormust. Jälgime oma tegevuse mõju keskkonnale, rahvastiku elukvaliteedile ning partneritele, määratledes ning kontrolli all hoides nii teadaolevaid, kui ka võimalikke negatiivseid või positiivseid tagajärgi. Et hoida ning parandada klientide rahulolu ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, seome iga-aastaselt keskkonnaga seotud tegevustes kokku eesmärgid nii Ettevõtte, osakondade kui töötajate tasandil.

Meie keskkonnaeesmärgid

  • Täita kõik seadusest, keskkonnalubadest ja teenuslepingust tulenevad nõuded
  • Vähendada puhta vee kadu läbi lekete. Lekete osakaalu hoidmine madalal tasemel.
  • Reoveepuhastusjaama väljalasu reostusparameetrid vastavad nõuetele.
  • Viia miinimumini välditavad puhastamata reovee äkkheited merre
  • Läänemerele avalduva koormuse vähendamiseks heitvee kvaliteedi parandamine
  • Vähendada reoveepuhastusjaamas sisseostetava maagaasi kasutamist
  • Elektrikulu vähendamine pumplates.
  • Sette käitlemiseks jätkusuutliku lahenduse välja töötamine
  • Jäätmekäitlussüsteemi korrastamine
  • Tõsta erinevate sidusgruppide (töötajad, järelkasv, tarbijad ja kogukond) keskkonna- ja ettevõtte tegevusega seotud teadlikkust, kasvatamaks ja hoidmaks ettevõtte head kuvandit (mainet).