Keskkonnaaspektid

Tallinna Vesi mõjutab oma igapäevase tegevusega vähemal või suuremal määral linlaste elukvaliteeti ja ümbritsevat keskkonda. Vastutustundliku ettevõttena soovime tegutseda keskkonnahoidlikult ning vähendada ettevõtte tegevusest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale.

Selleks on ettevõttes välja selgitatud need tegevuse aspektid, mis kõige enam põhjustavad või võivad põhjustada olulisi muudatusi ümbritsevas keskkonnas. Lähtudes nende aspektide olulisusest on püstitatud keskkonnaeesmärgid ja kehtestatud vajalikud kontrollmehhanismid ebasoodsa keskkonnamõju ärahoidmiseks või leevendamiseks, ja eesmärkide/ülesannete täitmist kontrollitakse regulaarselt.

Ülevaate ettevõtte keskkonnatulemuslikkusest annab AS Tallinna Vesi Keskkonnaaruanne.

Järgnevalt on välja toodud meie olulisemad keskkonnaaspektid ja mõjud:

Keskkonnaaspekt Aspektist tulenev mõju keskkonnale Mõju suund Edasised tegevused
Maagaasist toodetud soojusenergia kasutamine Soojusenergiat toodetakse maagaasist, mis on taastumatu loodusvara ning fossiilne kütus. Õhu heitmed, CO2. Majade soojustamine, energia kokkuhoid, jääksoojuse ära kasutamine
Biogaasi kasutamine soojusenergia tootmiseks  

Reoveesette kääritamisel saadud biogaasist toodetud soojusenergia kasutamine vähendab ökoloogilist jalajälge ning sõltuvust taastumatutest allikatest toodetud soojusest

+ Kasutada maksimaalselt ära biogaasi ressurss
Ehitusjäätmete teke Tekivad madala taaskasutuspotentsiaaliga suured jäätmekogused, pinnase kahjustused jne Kinniste meetodite maksimaalne kasutuselevõtmine
Elektrienergia kasutamine CO2 emissioonid, keskkonna saastamine, õhureostus, fossiilsete kütuste ammendumine jne  

Elektrienergia tarbimise analüüs, energiasäästlikemate seadmete ja -režiimide kasutamine

 

Veevõtt Mõjutab energiakulu, kemikaalikulu ning nendest tulenevaid keskkonnamõjusid  

Veelekete ja vee omatarbe vähendamine, uute tehnoloogiate kasutuselevõtt

 

Nõuetele vastava puhta joogivee edastamine tarbijale Tarbijal võimalus eelistada kraanivett pudeliveele, vähendades ühekordsete plastikpudelite kasutamisest tulenevat mõju. Mõju elanikkonna tervisele. +  

Pidev töö kõigis veepuhastuse etappides, vee kvaliteeti puudutava teabe avalikustamine, sanitaarkaitsealade säilitamine

 

Reoveesette teke ja käitlemine  

Tekkiva sette suurte koguste tõttu on seda keeruline käidelda. Sette mitte taaskasutamisel suureneb käitlemist vajavate jäätmete kogus.

 

  Aspekti ei saa hinnata, edasisteks tegevusteks ootame kohtulahendit.
Puhastamata reovee heide keskkonda Keskkonna saastamine, negatiivne mõju merekeskkonnale ja -elustikule. Elukeskkonna kvaliteedi kahanemine ja haisu probleem  

Puhastusprotsessi rekonstrueerimine, lahkvoolse kanalisatsiooni väljaehitamine koostöös Tallinna Kommunaalametiga, süsteemide monitoring