Servituudid

Projekteerimistööde koosseisu kuulub servituudijoonise koostamine ja avalduse ettevalmistamine AS-i Tallinna Vesi omandisse või opereerimisele tulevate torustike kohta.

Järgnevad materjalid edastada aadressile servituut(ät)tvesi.ee

  • Servituudi avaldus (doc).
  • Servituudi joonis, mis on koostatud dgn või dwg ja pdf formaadis ning riiklikus koordinaatsüsteemis 1:500 kuni 1:1000. Vormistamisel paigutada formaadile A4 selliselt, et üla- ja alaserv jääks tühjaks 4 cm ulatuses, lähtuda näidisjoonisest.
  • Kooskõlastuste, arvamuste ja seisukohtade koondtabeli väljavõte projektist (reformimata riigimaa korral).

Avalduste ja jooniste näited:

AS-i Tallinna Vesi servituudi seadmise tüüptingimused.