Eeldatav Tallinna Ringkonnakohtu otsuse aeg AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelise tariifivaidluse osas

AS Tallinna Vesi teavitab oma aktsionäre, et 23. novembril 2016 toimus Tallinna Ringkonnakohtu istung AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses. Tallinna Ringkonnakohus teeb AS Tallinna Vesi apellatsioonkaebuse osas kohtuotsuse 22. detsembril 2016. aastal. Kohtul on õigus pikendada kohtuotsuse tegemise tähtaega.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast AS Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. Oktoobris 2011 tegi Konkurentsiamet AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud AS Tallinna Vesi ning Tallinna Linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks. AS Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebuse 05. juuni 2015 otsusega (põhjendatud otsus tehti 12. oktoobril 2015) rahuldamata. AS Tallinna Vesi ei nõustunud Tallinna Halduskohtu otsusega, kuna AS Tallinna Vesi hinnangul kohaldas kohus õigust ning hindas tõendeid ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest, on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse instungid toimusid 2016. aasta novembris. Rahvusvahelise vahekohtu otsust on oodata 2017. aasta esimeses pooles. Rahvusvahelise arbitraaži puudutava avaliku informatsiooni võib leida Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse koduleheküljelt.