Kaevud

Sõlumata kaevu tüübist ja otstarbest, peab plastkaevude ja ka  plast-teleskoopide ringjäikus olema vähemalt SN2. Kanalisatsioonivõrgu hoolduseks ja kontrolliks tuleb torustikele ehitada...

12. aprill 2018 Loe edasi

Kaevikuta meetod

Kaevikuta meetodi all peetakse silmas toru paigaldamist ilma kaevikut rajamata. Selle peatüki alla liigituvad ka ettevalmistustöödeks vajalikud kaevikud.Ilma kaevikuta ehitusmeetodil teostatava...

12. aprill 2018 Loe edasi

Torustiku ja kaevude likvideerimine

Veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimisel peab sama projekti mahus lahendama olemasolevate kasutusest välja jäävate veevarustuste- ja kanalisatsioonitorustike likvideerimise. Likvideerimine tuleb teostada...

12. aprill 2018 Loe edasi

Korpus ja ankurdamine

Pumplate korpuse materjalina on lubatud kasutada: PEHD - suure tihedusega polüetüleen (kuni sügavuseni 5 meetrit arvestades maapinnast kuni pumpla põhjani)...

12. aprill 2018 Loe edasi

Kanalisatsioonipumplad

Kanalisatsioonipumplale tagada eraldi kinnistu, võttes arvesse kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõudeid ja seal ette nähtud kuja. Pumpla mahuti ja isevoolse torustiku maht peab...

12. aprill 2018 Loe edasi

Veetorustike avamine ekspluatatsiooniks

Enne uute rajatud veevärgitorude kasutusele võtmist ühisveevärgi osana tuleb torustik läbi pesta ning võtta nii keemilised kui ka mikrobioloogilised veeanalüüsid....

12. aprill 2018 Loe edasi

Kaevikuta meetod

Kaevikuta meetodi all peetakse silmas toru paigaldamist ilma kaevikut rajamata. Selle peatüki alla liigituvad ka ettevalmistustöödeks vajalikud kaevikud. Sealjuures tuleb lähtuda...

12. aprill 2018 Loe edasi

Luuk, lukustus ja soojustus

Pumplatel kasutatavad luugid peavad võimaldama pumpla vaba teenindamist ja tagama suurima pumplas kasutatava, ühes tükis konstruktsiooni teisaldamise. Pumpla luuk peab...

12. aprill 2018 Loe edasi

Olulisemate muudatuste loetelu

Jaanuar 2019: Täiendatud nõudeid servituutidele Mai/Juuni 2018: Täiendatud nõudeid veemõõdusõlmele Aprill 2018: Täiendatud nõudeid hüdrantidele Täiendatud kaevude ja sulgesedmete luugikomplektide...

10. aprill 2018 Loe edasi

Kaevude ja sulgeseadmete luugikomplektid

Kirjeldatavad luugikomplektide nõuded on ette nähtud kasutamiseks AS Tallinna Vesi omandisse ja opereerimisele tulevatele veevarustuse-, reovee- ja sademeveetorustikele. Kui tee...

10. aprill 2018 Loe edasi

Tulekustutus

Projektis peab eraldi käsitletud tulekustutusvee vajaduse ja selle tagamine. Käesolev peatükk käsiteleb tulekustutusvee tagamist ühisveevärgist. Projekteerimisel peab arvestama, et tulekahju...

10. aprill 2018 Loe edasi